Tervetuloa kirjastoon uusi opiskelija ja onnittelut opiskelupaikan johdosta!

Opintojen alussa saat paljon erilaista tietoa yliopistosta, opiskelusta, kaikesta yliopistoelämään kuuluvasta ja vähän muustakin. Jotta pääsisit mahdollisimman hyvin alkuun opinnoissasi, voit tutustua kirjastoon liittyviin asioihin monin eri tavoin.

 • Osallistu tuutoriryhmäsi kirjastokierrokseen: saat paljon hyviä vinkkejä käytännön asioista. Kysy rohkeasti meiltä, jos jäi jotain epäselvää.
 • Käy tieteenalakohtaisissa Kirjastostarteissa, ja tutustu samalla oman alasi tietoasiantuntijaan.
 • Kysy kirjastosta; kirjaston työntekijöinä teemme parhaamme, jotta opiskelusi lähtisi mahdollisimman hyvin käyntiin!
 • Tutustu Kirjasto-infoa– oppaaseen sekä kirjaston www-sivuihin. Seuraa myös  ajankohtaista tiedottamistamme.
 • Kirjaston Pop up -infopisteitä on syyskuussa Snellmanian ja Canthian käytävillä Kuopion kampuksella sekä Joensuussa  Carelia-rakennuksessa. Tule kysymään, juttelemaan tai muuten vaan tutustumaan meihin.

Tapaamisiin kirjastossa!

 

Arja Juntunen

Palvelupäälikkö

Asiakaspalvelut

Mainokset

Akateemisten kirjastojen radikaali muutos – IFLA 2014 Lyonissa

Jo 80. IFLAn vuosikokous järjestettiin tänä vuonna Lyonissa, Ranskassa. Järjestön monikielisyys ja monikulttuurisuus tuli hyvin esille, sillä isäntämaan kieli on yksi IFLAn virallisista kielistä ja myös eräs maailman suurista kulttuurikielistä. Osallistujia oli noin 4000 ja konferenssi näkyi hyvin myös paikallisessa katukuvassa ja medioissa. Konferenssin teemaan – konfluenssiin – oli osaltaan vaikuttanut se, että Lyon on kahden suuren joen halkaisema kaupunki ja joet yhtyvät sen alapuolella virratakseen Välimereen.

Päivillä keskusteltiin runsaasti kirjastojen työn ja roolin muuttumisesta. Radikaali muutos oli fraasi, jota käytettiin usean komitean kokouksissa ja esiintyjien puheenvuoroissa. Tämä puhetapa näyttäytyi hyvin tiedonjärjestämisen lähes koko päivän kestäneessä sessiossa. Sekä julkaisemisen tapojen että tiedonjärjestämisen standardien muutos on muuttamassa kirjastojen tapaa hallita ja välittää aineistoja ja informaatiota. Oman lisänsä tähän on tuonut sosiaalinen metadata ja sekä käyttäjien että kansalaisten tekemä luettelointi ja sisällönkuvailu: luettelointikaan ei ole enää kirjastojen monopoli.

Johtamisen muutos keskustelutti osallistujia

Johtamisen muutos keskustelutti osallistujia

Tiedonhaulle tietojärjestelmien kehittymisestä on singaporelaisen Janice Loon mukaan seurauksena se, että tietopalvelutyö kirjastoissa muuttaa muotoaan. Hän erotteli tässä työssä neljä keskeistä osaamisen osa-aluetta: tiedonhaun, kokoelmatuntemuksen, tutkimuksen ja tiedonkäytön osaamisen sekä sosiaalisen osaamisen. Pelkkä tiedonhakeminen muuttuukin hänen mukaansa erityisesti akateemisessa ympäristössä entistä enemmän uuden osaamisen ja tiedon tuottamisen tukemiseksi.

Suurten datamassojen syntyminen myötä on tiedonlouhinnasta ja sen osaamisesta tulossa uusi tehtäväkenttä kirjastoille. Peter Leonard esitteli omassa esityksessään Yalen yliopiston kokemuksia tiedonlouhinnasta humanistisilla aloilla. Hän jakoi louhinnan mahdollisuudet kahteen: ensinnäkin datamassoista voidaan etsiä jotakin, jonka tiedetään jo olevan aineistossa (esimerkiksi jonkin sanan esiintyminen) tai louhinnassa voidaan hyödyntää neuroverkkoajatteluun pohjautuvaa mallia itsejärjestyvistä aineistoista. Viime mainitun kohdalla tietotekniikka antaa mahdollisuuden löytää datamassoista asioita, joita ei ole tullut ajatelleeksi sieltä löytyvän.

Esimerkkinä hän käytti Vogue-lehden analyysiä, jonka he olivat tehneet. Lehden vuosikertojen kokotekstien analysoinnilla oli voitu tutkia esimerkiksi naiskäsitteen ja sen eri ilmentymien esiintymisen muutosta vuosikymmenten aikana (tyttö – nainen – lady). Itsejärjestäytyvän mallin avulla lehden aineisto näyttäytyi vielä mielenkiintoisemmalta: muotilehdestä alkoi löytyä naisten terveyteen liittyviä rakenteita ja niiden tyypillisiä esiintymisiä ja rakenteita eri aikoina. Leonard korostikin sitä, että tiedonlouhinta avaa täysin uusia mahdollisuuksia myös humanistisen tutkimuksen tekemiseen. Sen vuoksi on tärkeää, että kirjastot vaativat hankkimiinsa e-aineistosopimuksiinsa oikeuden louhia hankkimaansa dataa vapaasti.

Susan Reilly LIBERistä painottikin sitä, että tiedonlouhinta tulee nähdä uutena lukemisen tapana, jota ei tule erotella sopimuksin erilliseksi tavaksi käyttää tutkimusaineistoja vaan katsoa samanlaiseksi oikeudeksi aineistojen käyttämisessä kuin esimerkiksi tekstien lukeminen.

Seminaarin viimeistelyä ennen esitysten alkamista

Seminaarin viimeistelyä ennen esitysten alkamista

Akateemisten kirjastojen Hot topics -sessio painottui tänä vuonna johtamisen muutokseen. Esityksissä korostui muutosjohtaminen ja kumppanuus palveluiden tuottamisessa ja osaamisen kehittämisessä. Keskustelun pohjaksi yhtenä alustuksena oli vuoden 2014 Horizon-projektin akateemisia kirjastoja koskevan raportin tulosten julkaiseminen (http://www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-library).

Raportti erittelee akateemisten kirjastojen haasteita, trendejä ja teknologian kehityskulkuja ja jakaa ne toteuttamisvaiheen kannalta kolmeen osioon. Tekniikan käyttöön ottoon liittyvät trendit ovat:

 • seuraavien parin vuoden aikana tapahtuvat – julkaisudatan hallinta ja mobiilisisällön priorisointi
 • kolmen – viiden vuoden aikana tapahtuvat – tutkimustulosten julkaisutapojen muutos ja tutkimusdatan ja julkaisujen saatavuuden laajentaminen
 • tulevaisuudessa (viiden vuoden kuluttua) tapahtuvat – tekniikan nopea kehitys ja muuttuminen ja uudenlaisten – erityisesti tieteidenvälisten – tutkimusalojen kehittyminen.

Seuraavat ovat raportin mukaan akateemisten kirjastojen suurimmat haasteet ja niiden ratkaistavuusaste:

 • helpot – IL-taitojen integrointi opetussuunnitelmiin ja kirjastojen henkilökunnan roolin uudelleenmäärittely
 • vaikeat – digitaalisten aineistojen säilyttäminen ja kerääminen kokoelmiksi ja kilpailu muiden tiedontuottajien kanssa
 • inhottavat – radikaalin muutoksen tekeminen ja nykyisten yhteisten palveluiden ja tekemisen tapojen ylläpitäminen.

Teknologian muutoksessa trendit ovat puolestaan:

 • seuraavien parin vuoden aikana tapahtuvat – e-julkaiseminen ja mobiilit laitteet
 • kolmen – viiden vuoden aikana tapahtuvat – bibliometriikka ja avoimet sisällöt ja tutkimusaineistot
 • tulevaisuudessa (viiden vuoden kuluttua) tapahtuvat – esineiden internetin syntyminen ja semanttinen verkko ja linkitetty data.

Raportti antaa hyvän kuvan akateemisten kirjastojen toimintaympäristön ja palveluiden muuttamisen tarpeesta. Viisi vuotta on lisäksi hyvin lyhyt aika! Sen kuluessa näyttää tapahtuvan siirtyminen jälkidigitaaliseen täysin verkottuneeseen laiteympäristöön, jossa informaation käytön tavat muuttuvat radikaalisti tiedon hakemisesta informaatiovirroissa elämiseksi.

 

Jarmo Saarti

kirjaston johtaja

SAGE Premier -lehtikokoelma koekäytössä / Free trial of SAGE Premier journal collection

SAGE

 

Kirjasto järjestänyt loppuvuotemme iloksi koekäytön SAGEn tieteellisiin lehtiin, vaikka Itä-Suomen yliopistoon on tilauksessa toki jo vanhastaan satakunta SAGEn e-lehteä. Koekäyttöön avattu SAGE Premier -kokoelma sisältää yli 600 lehteä vuodesta 1999 lähtien. Aihealueita ovat mm. kasvatustiede, kulttuurintutkimus, lääke- ja terveystieteet, politiikan tutkimus, psykologia, sosiologia, talous- ja hallintotieteet, uskontotiede ja viestintä. Lehdet on palvelussa selattavissa sekä nimen mukaan että aihealueittain. Lehtiin voit tehdä myös tiedonhakuja.

SAGE Premier on yliopistoyhteisön jäsenten käytettävissä myös yliopiston verkon ulkopuolelta etäkäytön kautta, ja se löytyy koekäytön ajan myös Nelli-portaalista (http://www.nelliportaali.fi/) nimellä SAGE Premier. Koekäyttö kestää vuoden 2014 loppuun saakka.

SAGE Premier –lehtilista

Siirry SAGE Premier -palveluun

 

Sage-lehti5Sage-lehti4Sage-lehti1

The library has arranged the free trial of SAGE scientific journals for the rest of the year.  SAGE Premier provides full text access to over 600 journal titles in the SAGE collection. About 100 of them have already been subscribed to the University of Eastern Finland. Full texts are generally available from 1999. Subject areas include Health Sciences, Humanities, Business and Management, Science, Education and Engineering. Journals can be browsed by title and discipline, and also searches can be made.

SAGE Premier is available also via remote access, and can also be found in the Nelli portal (http://www.nelliportaali.fi/) during the trial. The trial is open until the end of the year 2014.

The title list of SAGE Premier

Jump to the SAGE Premier

Lisätietoja / For more information: nelli(a)uef.fi

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online Recourse Services